J-1 VISA SECTION

Visa Application, Documents, Tips & Interview Preparation.

J-1 VISA APPLICATION FORM

เอกสารสําหรับเตรียมยื่นวีซ่า

เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเบื้องต้น อาจจะมีส่วนเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามประวัติของแต่ละบุคคล

 • พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ในวันที่จะยื่นวีซ่า

 • รูปถ่าย ฉากหลังสีขาวหน้าตรง เปิดหน้าผาก ให้เห็นใบหู และฉากหลังสีขาวสนิทเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ทรานสคริปต์ฉบับภาษาอังกฤษ

 • หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบบภาษาอังกฤษ

 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกลุ (ถ้ามี )

 • สำเนาสูติบัตร

 • เอกสาร DS 2019 ซึ่งจะได้หลังจากคอนเฟิร์มงานและจ่ายค่าโครงการทั้งหมดแล้ว

 • ใบสมัครวีซ่าและ สลิปค่าวีซ่าและใบเสร็จค่า SEVIS fee (พี่ๆ ทีมงานจะดำเนินการให้ครับ)

เอกสารสาหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน (ควรเป็นผู้ปกครองหรือญาติที่สามารถสืบสายเลือดได้เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดฯลฯ

 • จดหมายรับรองวาจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (จะร่างให้ครับ)

 • สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง (น้องถือเขาไปสถานทูตเอง) หรือหนังสือรับรองยอดเงินพร้อมกับรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • ควรมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 1 แสนบาท

 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกลุ (ถ้ามี)

สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่น้องจะต้องส่งอีเมลล์มาให้ แต่ละคนมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อและ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 • วันเดือนปีเกิดของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 • สถานที่เกิดของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 • ประวัติการเดินทางไปประเทศต่างๆ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • สำหรับน้องผู้ชาย เพิ่มเติม สถาบันเดิมก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย คือ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร วันเดือนปีที่เข้าเรียนและจบจากชั้นมัธยม

เอกสารสําหรับเตรียมยื่นวีซ่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเบื้องต้น อาจจะมีส่วนเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามประวัติของแต่ละบุคคลพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ในวันที่จะยื่นวีซ่ารูปถ่าย ฉากหลังสีขาวหน้าตรง เปิดหน้าผาก ให้เห็นใบหู และฉากหลังสีขาวสนิทเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้วสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านทรานสคริปต์ฉบับภาษาอังกฤษหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบบภาษาอังกฤษใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกลุ (ถ้ามี )สำเนาสูติบัตรเอกสาร DS 2019 ซึ่งจะได้หลังจากคอนเฟิร์มงานและจ่ายค่าโครงการทั้งหมดแล้วใบสมัครวีซ่าและ สลิปค่าวีซ่าและใบเสร็จค่า SEVIS fee (พี่ๆ ทีมงานจะดำเนินการให้ครับ) เอกสารสาหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน (ควรเป็นผู้ปกครองหรือญาติที่สามารถสืบสายเลือดได้เท่านั้น)สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารแสดงที่มาของรายได้เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดฯลฯจดหมายรับรองวาจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (จะร่างให้ครับ)สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง (น้องถือเขาไปสถานทูตเอง) หรือหนังสือรับรองยอดเงินพร้อมกับรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนควรมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 1 แสนบาทใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกลุ (ถ้ามี) สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่น้องจะต้องส่งอีเมลล์มาให้ แต่ละคนมีดังต่อไปนี้ชื่อและ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายสถานที่เกิดของคุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ประวัติการเดินทางไปประเทศต่างๆ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสำหรับน้องผู้ชาย เพิ่มเติม สถาบันเดิมก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย คือ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร วันเดือนปีที่เข้าเรียนและจบจากชั้นมัธยม


Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

DISCOVER

THE WORLD WITH US!!!

Work and Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา โครงการนี้มีดีที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบไว้ให้น้องๆต้องฝึกฝน คิดค้นหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อเวลาที่ต้องจัดกระเป๋าออกไปท่องโลกกว้างอย่างถ้าทาย และไม่มีผู้ปกครองของน้องคอยดูแล