Internship/ Trainee in USA

Program Information

 
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
ค่าธรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ นโยบายการคืนเงิน
 
J-1 Internship/ Trainee Program in uSA USA
โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย
 
โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
Internship  และ Training Program โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
Internship
  • อายุไม่เกิน 34 ปี
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
  • ระยะเวลาร่วมโครงการอยู่ที่ 6-12 เดือน 
Training Program
 
  • อายุไม่เกิน 34 ปี
  • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี
  • ระยะเวลาโครงการ 6-18 เดือน
 
คุณสมบัติอื่น ๆ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
  • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
  • มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้
 
 
ตัวอย่างสาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
  • Hospitality and Tourism
  • Management, Business, Commerce and Finance
  • Public Administration and Law
  • The Sciences, Engineering and Architecture.
  • Information Technology
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาหน้าแรกของPassport
  • Resume
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • ใบรับรองการจบการศึกษา
  • Certificate หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามึ)
 
ค่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึง
  • ค่าออกเอกสารสิทธิ์DS2019 สำหรับยื่นขอ VISA ประเภทJ1
  • ประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (visa expiration date)
  • การจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ
  • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า J-1
  • บริการวางแผนการเดินทาง และ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
 
หมายเหตุ   *ขอสงวนสิทธิ์การแปลี่ยนแปลงโดยจะทำแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
*  VISA Package และ SEVIS ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานฑูต และองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
* ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่รวม : - ค่าที่พัก - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Remind yourself again.Internship program info.
 
สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการควรทราบ รายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
1. โครงการ Internship/ Trainee USA จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่การจัดหาแรงงานหรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน
 
2. Learning Point ทำหน้าที่ทีมประสานงานการจัดโครงการนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดโครงการ และ คุณสมบัติผู้สมัครแนบในรายละเอียดเอกสารที่มากับอีเมลล์ฉบับนี้ หรือสามารถรับข้อมูลได้จาก www.lpeducationgroup.com
3. โครงการนี้จัดขึ้นโดยการร่วมมือกันจากหลายๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีกฏระเบียบข้อบังคับที่ดูแลโดย Department of State (DOS) เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และประสานงานจัดโครงการนี้ขึ้น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมและยอมรับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมโครงการหรือก่อนการเข้าร่วมโครงการโดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องมากจากกฏระเบียบ ข้อบังคับที่ทาง DOS วางไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้สมัคร เป็นหัวใจสำคัญ
 
4. Learning Point จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เพิ่มระดับความสามารถทางภาษาและทักษะการทำงานด้วยประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับเพื่อนนักศึกษานานาชาติระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ทางผู้จัดโครงการได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้สมัครจะได้รับขณะเข้าร่วมโครงการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นหัวใจหลักในการจัดโครงการ.
 
5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการควรจะเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการด้วยการศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการโดยละเอียด ศึกษารายละเอียดของสถานที่เข้าร่วมโครงการ เส้นทางการเดินทาง สภาพอากาศ และลักษณะภูมิประเทศ ของเมืองนั้นๆ เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการที่จะมาถึง
 
6. ทางทีมงานผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการให้ข้อมูล และ บริการที่ดี หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆสามารถติดเต่อได้ที admin@lpeducationgroup.comหรือ 
http://www.lpeducationgroup.com
 
 

 

 

 

 

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

DISCOVER

THE WORLD WITH US!!!

Work and Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา โครงการนี้มีดีที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบไว้ให้น้องๆต้องฝึกฝน คิดค้นหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อเวลาที่ต้องจัดกระเป๋าออกไปท่องโลกกว้างอย่างถ้าทาย และไม่มีผู้ปกครองของน้องคอยดูแล

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • W-Pinterest

© 2015 by Learning Point Education Group

3

Describe your image here