Internship/ Trainee in USA

Program Information

 
รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
ค่าธรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ นโยบายการคืนเงิน
 
J-1 Internship/ Trainee Program in uSA USA
โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย
 
โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
Internship  และ Training Program โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
Internship
 • อายุไม่เกิน 34 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
 • ระยะเวลาร่วมโครงการอยู่ที่ 6-12 เดือน 
Training Program
 
 • อายุไม่เกิน 34 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี
 • ระยะเวลาโครงการ 6-18 เดือน
 
คุณสมบัติอื่น ๆ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้
 
 
ตัวอย่างสาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • Hospitality and Tourism
 • Management, Business, Commerce and Finance
 • Public Administration and Law
 • The Sciences, Engineering and Architecture.
 • Information Technology
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาหน้าแรกของPassport
 • Resume
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ใบรับรองการจบการศึกษา
 • Certificate หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามึ)
 
ค่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึง
 • ค่าออกเอกสารสิทธิ์DS2019 สำหรับยื่นขอ VISA ประเภทJ1
 • ประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (visa expiration date)
 • การจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ
 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า J-1
 • บริการวางแผนการเดินทาง และ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
 
หมายเหตุ   *ขอสงวนสิทธิ์การแปลี่ยนแปลงโดยจะทำแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
*  VISA Package และ SEVIS ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานฑูต และองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
* ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่รวม : - ค่าที่พัก - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Remind yourself again.Internship program info.
 
สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการควรทราบ รายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
1. โครงการ Internship/ Trainee USA จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่การจัดหาแรงงานหรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน
 
2. Learning Point ทำหน้าที่ทีมประสานงานการจัดโครงการนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดโครงการ และ คุณสมบัติผู้สมัครแนบในรายละเอียดเอกสารที่มากับอีเมลล์ฉบับนี้ หรือสามารถรับข้อมูลได้จาก www.lpeducationgroup.com
3. โครงการนี้จัดขึ้นโดยการร่วมมือกันจากหลายๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีกฏระเบียบข้อบังคับที่ดูแลโดย Department of State (DOS) เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และประสานงานจัดโครงการนี้ขึ้น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมและยอมรับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมโครงการหรือก่อนการเข้าร่วมโครงการโดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องมากจากกฏระเบียบ ข้อบังคับที่ทาง DOS วางไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้สมัคร เป็นหัวใจสำคัญ
 
4. Learning Point จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เพิ่มระดับความสามารถทางภาษาและทักษะการทำงานด้วยประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับเพื่อนนักศึกษานานาชาติระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ทางผู้จัดโครงการได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้สมัครจะได้รับขณะเข้าร่วมโครงการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นหัวใจหลักในการจัดโครงการ.
 
5. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการควรจะเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการด้วยการศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการโดยละเอียด ศึกษารายละเอียดของสถานที่เข้าร่วมโครงการ เส้นทางการเดินทาง สภาพอากาศ และลักษณะภูมิประเทศ ของเมืองนั้นๆ เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการที่จะมาถึง
 
6. ทางทีมงานผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการให้ข้อมูล และ บริการที่ดี หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆสามารถติดเต่อได้ที admin@lpeducationgroup.comหรือ 
http://www.lpeducationgroup.com
 
 

 

 

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

DISCOVER

THE WORLD WITH US!!!

Work and Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา โครงการนี้มีดีที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบไว้ให้น้องๆต้องฝึกฝน คิดค้นหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อเวลาที่ต้องจัดกระเป๋าออกไปท่องโลกกว้างอย่างถ้าทาย และไม่มีผู้ปกครองของน้องคอยดูแล